Báo cáo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
CBTT cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2022 12/01/2023
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 12/01/2023
CBTT danh sách cổ đông lớn 10/03/2023
Báo Cáo tình hình quản trị của công ty bán niên 2023 26/07/2023
Báo Cáo thường niên năm 2022 17/07/2023
Báo cáo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo tình hình quản trị công ty 2021 25/01/2022
CBTT Cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước 06 tháng đầu năm 2022 15/07/2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 15/07/2022
Báo cáo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo thường niên 2020 12/07/2021
CBTT Cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước 06 tháng đầu năm 2021 26/07/2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 26/07/2021
Báo cáo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo thường niên 2019 21/07/2020
Báo cáo quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020 23/07/2020
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 30/01/2020
CBTT Cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước 06 tháng cuối năm 2020 30/01/2020
Báo cáo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo thường niên 2018         07/2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018         26/01/2019

 

 

Báo cáo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2018         17/08/2018
Báo cáo thường niên 2017         04/2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017         26/01/2018

 

 

Báo cáo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017       25/07/2017
Báo cáo thường niên 2016       04/2017
Báo cáo quản trị năm 2016       29/01/2017

 

 

Báo cáo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng công ty niêm yết 2016         28/07/2016
Báo cáo thường niên năm 2015         04/2016
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015         26/01/2016
Báo cáo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015       18/07/2015
Báo cáo thường niên năm 2014       04/2015
Báo cáo quản trị năm 2014       29/01/2015

 

 

Báo cáo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo thường niên năm 2013         17/04/2014
Báo cáo quản trị năm 2013       24/01/2014

 

Báo cáo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013         11/07/2013
Báo cáo thường niên 2012         2013

 

Báo cáo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo quản trị công ty 2012   30/12/2012