Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 10/08/2020
Thông báo tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 11/09/2020
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 11/09/2020
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị
Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025
Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị công ty CPTP Lâm Đồng
Mẫu Sơ yếu lí lịch ứng viên tham gia hội đồng quản trị
Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch năm 2020
Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020
Thuyết minh sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Dự thảo điều lệ công ty CPTP Lâm Đồng
Thuyết minh sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty CPTP Lâm Đồng
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Mẫu phiếu biểu quyết 2020
Thông tin ứng viên đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 công ty CPTP Lâm Đồng

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2019 12/08/2019
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 29/07/2019
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 29/07/2019
Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 17/09/2019
Nghị quyết triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 04/12/2019
Nghị quyết thay đỗi cơ cấu tổ chức công ty TNHH chế biến điều xuất khẩu Lâm Đồng 12/12/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 14/06/2019
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 14/06/2019
1. Chương trình họp
2. Quy chế làm việc
3. Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu
4.Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
5.Quy chế bầu cử
Mẫu đơn đề cử, ứng cử
Mẫu sơ yếu lý lịch
6. Báo cáo HĐQT
7. Báo cáo BKS
8. Tờ trình của HĐQT
9. Dự thảo Nghị quyết
10. Mẫu phiếu biểu quyết
11. Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS
12. Mẫu SYLL ứng viên Thành viên HĐQT, BKS
Thông báo tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 12/07/2019
Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 12/07/2019
Giấy ủy quyền ĐHCĐ thường niên 2019 12/07/2019

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 01/03/2018
NQ ĐHĐCĐ về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 21/03/2018
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bang văn bản 21/03/2018
Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên 2018 14/04/2018
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018 27/04/2018
Hình Đại hội cổ đông 2018 28/04/2018
Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 28/04/2018
Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông 2018 28/04/2018
Biên bản Đại hội cổ đông 2018 28/04/2018

 

 

Nghị quyết TẢI VỀ 24/04/2017
Đại hội cổ đông 2017
Chương trình họp DHCD 2017
Giấy uỷ quyền họp đại hội cổ đông 2017
Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tài liệu kết quả Đại hội Đồng Cổ Đông 2017

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 28/03/2016

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 05 năm 2015 12/05/2015
Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 12/05/2015

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 02/04/2014
Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông 1 năm 2014. 05/04/2014
Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông ngày 17 tháng 09 năm 2014 17/09/2014

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 22/10/2013
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 11/05/2013
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 11/05/2013
Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 22/10/2013

 

 

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết & Biên bản đại hội đồng cổ đông 2012 27/04/2012
Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết & Biên bản đại hội đồng cổ đông 2011 28/10/2011

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết & Biên bản đại hội đồng cổ đông 2010 29/10/2010