Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Lâm Đồng 28/06/2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 28/06/2023
Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 02/08/203
Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 17/08/2023
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Lâm Đồng 17/08/2023
TỜ TRÌNH V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025 17/08/2023
Quy Chế Bầu Cử Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2020-2025 Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 17/08/2023
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 25/08/2023
Biên Bản Kiểm Phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 25/08/2023
Biên Bản Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 25/08/2023
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 25/08/2023
Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 26/08/2023
Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị Kết Quả Hoạt Động SXKD 2022 Và Kế Hoạch Năm 2023 26/08/2023
Báo Cáo Đánh Giá Của Thành Viên Độc Lập Hội Đồng Quản Trị Và Hoạt Động hội Đồng Quản Trị Năm 2022 26/08/2023
Quy Chế Bầu Cử Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2020-2025 Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 26/08/2023
Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 26/08/2023
Tờ Trình Các Vấn Đề Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Lâm Đồng 26/08/2023
Tờ Trình Miễn Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2020-2025 26/08/2023
Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 08/02/2022
Dự thảo NQ Đại hội đồng cổ đông
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS
Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia BKS
Tờ trình các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cô đông bằng văn bản 23/02/2022
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 23/02/2022
Dự thảo NQ Đại hội đồng cổ đông 06/05/2022
Dự thảo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 06/05/2022
Tờ trình sáp nhập công ty TNHH MTV TMDV Ladofoods 06/05/2022
NQ Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 24/05/2022
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 24/05/2022
NQ điều chỉnh thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 15/08/2022
Tài liệu Đại Hội Cổ Đông năm 2022 06/09/2022
1. Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022
3. Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ thường niên 2022
4. Giấy xác nhận  tham dự, uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
5. Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động SX-KD 2021 và kế hoạch 2022
6. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động HĐQT năm 2022
7. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2022
8. Tờ trình các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2022
9. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2022 29/09/2022
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022
Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động SXKD 2021 và kế hoạch 2022
Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022
Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động HĐQT năm 2021
Tờ trình các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2022
Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – HĐQT Công ty CPTP Lâm Đồng 09/08/2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 08/09/2021
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EZGSM – GIẢI PHÁP TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021 – 2025
ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2021 – 2025
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021
BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
DỰ THẢO ĐIỀU LỆ
PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ NĂM 2021
DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
SƠ YẾU LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT
SƠ YẾU LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÔNG  TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÔNG  TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 01/10/2021
BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2020
BÁO CÁO CỦA HĐQT, KẾ QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2020 VÀ KẾ HOẠCH 2021
BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CPTP LÂM ĐỒNG
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 10/08/2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 28/09/2020
Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch năm 2020
Báo cáo hoạt động ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Biên bản tham gia tư cách cổ đông
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Quy chế biểu quyết kiểm phiếu
Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020.
Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2019 12/08/2019
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 29/07/2019
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 29/07/2019
Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 17/09/2019
Nghị quyết triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 04/12/2019
Nghị quyết thay đỗi cơ cấu tổ chức công ty TNHH chế biến điều xuất khẩu Lâm Đồng 12/12/2019

 

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 01/03/2018
NQ ĐHĐCĐ về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 21/03/2018
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bang văn bản 21/03/2018
Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên 2018 14/04/2018
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018 27/04/2018
Hình Đại hội cổ đông 2018 28/04/2018
Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 28/04/2018
Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông 2018 28/04/2018
Biên bản Đại hội cổ đông 2018 28/04/2018

 

 

Nghị quyết TẢI VỀ 24/04/2017
Đại hội cổ đông 2017
Chương trình họp DHCD 2017
Giấy uỷ quyền họp đại hội cổ đông 2017
Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tài liệu kết quả Đại hội Đồng Cổ Đông 2017

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 28/03/2016

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 05 năm 2015 12/05/2015
Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 12/05/2015

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 02/04/2014
Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông 1 năm 2014. 05/04/2014
Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông ngày 17 tháng 09 năm 2014 17/09/2014

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 22/10/2013
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 11/05/2013
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 11/05/2013
Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 22/10/2013

 

 

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết & Biên bản đại hội đồng cổ đông 2012 27/04/2012
Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết & Biên bản đại hội đồng cổ đông 2011 28/10/2011

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết & Biên bản đại hội đồng cổ đông 2010 29/10/2010