Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 10/08/2020
Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2019 12/08/2019
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 29/07/2019
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 29/07/2019
Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 17/09/2019
Nghị quyết triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 04/12/2019
Nghị quyết thay đỗi cơ cấu tổ chức công ty TNHH chế biến điều xuất khẩu Lâm Đồng 12/12/2019

 

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 01/03/2018
NQ ĐHĐCĐ về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 21/03/2018
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bang văn bản 21/03/2018
Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên 2018 14/04/2018
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018 27/04/2018
Hình Đại hội cổ đông 2018 28/04/2018
Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 28/04/2018
Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông 2018 28/04/2018
Biên bản Đại hội cổ đông 2018 28/04/2018

 

 

Nghị quyết TẢI VỀ 24/04/2017
Đại hội cổ đông 2017
Chương trình họp DHCD 2017
Giấy uỷ quyền họp đại hội cổ đông 2017
Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tài liệu kết quả Đại hội Đồng Cổ Đông 2017

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 28/03/2016

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 05 năm 2015 12/05/2015
Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 12/05/2015

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 02/04/2014
Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông 1 năm 2014. 05/04/2014
Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông ngày 17 tháng 09 năm 2014 17/09/2014

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 22/10/2013
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 11/05/2013
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 11/05/2013
Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 22/10/2013

 

 

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết & Biên bản đại hội đồng cổ đông 2012 27/04/2012
Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết & Biên bản đại hội đồng cổ đông 2011 28/10/2011

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết & Biên bản đại hội đồng cổ đông 2010 29/10/2010