Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
NQ thông qua phương án sát nhập công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng 31/05/2023
Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
NQ thông qua phương án sát nhập công ty TNHH Ladora Farm Ninh Thuận. 13/01/2022
NQ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18/01/2022
NQ thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc với công ty con năm 2022 18/03/2022
NQ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 19/04/2022
Thông báo gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 10/06/2022
NQ gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022   10/06/2022
QĐ hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với công ty con 23/06/2022
NQ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 08/08/2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 08/08/2022
NQ lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 07/10/2022
Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Quyết định thông qua việc bổ nhiệm phó tổng giám đốc 19/04/2021
NQ Phê duyệt thông qua giao dịch với người có liên quan 27/05/2021
Quyết định giao dịch với bên liên quan về ERP 27/05/2021
NQ Hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 11/06/2021
Quyết định thông qua giao dịch với bên liên quan 16/06/2021
NQ thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc với công ty con 2021 17/06/2021
Quyết định thông qua giao dịch với bên liên quan 25/08/2021
Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị – Nghiêm Văn Thắng 17/09/2021
Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị – Nguyễn Văn Việt 17/09/2021
Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 17/09/2021
NQ chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021 12/10/2021
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế 16/11/2021

 

 

Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
NQ thông qua kết quả SXKD 2019 và Kế hoạch 2020 13/05/2020
NQ bổ nhiệm tổng giám đốc 2020 29/06/2020
Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Quyết định triển khai tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019     14/06/2019
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 29/07/2019
Nghị quyết thay đổi cơ cấu tổ chức công ty TNHH Chế biến điều xuất khẩu Lâm Đồng 12/12/2019
Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
NQHĐQT- Kết quản sản xuất-kinh doanh 6 tháng 2018.   19/12/2018
Nghị quyết lựa chọn dịch vụ kiễm toán báo cáo tài chính năm 2018   24/09/2018
NQ HĐCĐ thông qua kết quả quí I   15/08/2018
Nghị quyết lựa chọn dịch vụ kiểm toán quý I-2018   15/08/2018
Nghị quyết thôi chức vụ Tổng giám đốc và thành viên HĐQT   15/03/2018
Nghị quyết bổ nhiệm Tổng giám đốc 2018   15/03/2018
Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản   22/01/2018
Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Quyết định thời gian thanh toán cổ tức năm 2016   07/08/2017
Nghị quyết Hội đông Quản trị ngày 07 tháng 08 năm 2017   07/08/2017
Quyết định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2017   16/03/2017
Quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính   02/03/2017
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng     02/03/2017
Nghị quyết Hội đông Quản trị ngày 28 tháng 02 năm 2017   28/02/2017
QĐ thông qua kết quả HĐSCKD 6 tháng   28/02/2017
Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
NQ thông qua kết quả HĐSXKD 9 tháng năm 2016 21/10/2016
Nghị quyết thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 29/07/2016
Nghị quyết Hội đông Quản trị ngày 11 tháng 05 năm 2016 11/05/2016
Nghị quyết Hội đông Quản trị ngày 23 tháng 02 năm 2016 23/02/2016
NQ bổ nhiệm Tổng giám đốc 26/01/2016
Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 7 năm 2015 29/07/2015
Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 15 tháng 07 năm 2015 15/07/2015
Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 08 tháng 06 năm 2015 08/06/2015
Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 08 tháng 06 năm 2015 08/06/2015
Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 25 tháng 5 năm 2015 25/05/2015
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 5 năm 2015 20/05/2015
Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 18 tháng 5 năm 2015 18/05/2015
Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 5 tháng 5 năm 2015 05/05/2015
Nghi quyết Hội Đồng Quản trị ngày 05 tháng 04 năm 2015 05/04/2015
Nghị quyết Hội Đồng Quản trị ngày 01 tháng 04 năm 2015 01/04/2015
Nghị quyết Hội Đồng Quản trị ngày 26 tháng 03 năm 2015 (Gia hạn thời gian tổ chức ĐH đồng CĐ năm 2015) 26/03/2015
Nghị quyết Hội Đồng Quản trị ngày 31 tháng 01 năm 2015 31/01/2015
Nghi quyết Hội Đồng Quản trị ngày 26 tháng 01 năm 2015 26/01/2015
Ý kiến HĐQT về đề nghị chào mua công khai Cổ phiếu 22/01/2015
Nghi quyết Hội Đồng Quản trị số 16 ngày 08 tháng 01 năm 2015 08/01/2015
Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông ngày 04 tháng 11 năm 2014 04/11/2014
Nghi quyết Hội Đồng Quản trị ngày 30 tháng 2 năm 2014 30/02/2014
Nghi quyết Hội Đồng Quản trị ngày 27 tháng 3 năm 2014 27/03/2014
Nghi quyết Hội Đồng Quản trị ngày 27 tháng 2 năm 2014 27/02/2014
Nghị quyết TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị quyết Hội Đồng Quản trị 10.2013 28/10/2013
Nghị quyết Hội Đồng Quản trị 9.2013 12/09/2013
Nghị quyết Hội Đồng Quản trị 8.2013 15/08/2013