Thông báo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Công bố thông tin cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019 22/01/2020
Nghị quyết về việc gia hạn tổ chức đại hội cổ đông 06/06/2020
Công bố thông tin gia hạn đại hội cổ đông 2020 29/06/2020
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính cho năm 2020 02/07/2020
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh thay đổi lần 22 21/07/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 11/08/2020
Đưa đón cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 24/09/2020
Thông báo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm HĐQT – BKS 22/07/2019
Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS 25/07/2019
Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT 25/07/2019
Bảng cung cấp thông tin – Phạm Thu Hiền 02/08/2019
Biên bản họp ban kiểm soát công ty CPTP Lâm Đồng 02/08/2019
Bảng cung cấp thông tin TBKS 2019 02/08/2019
Công bố thông tin Bà Doãn Thị Thu Hương thôi giữ vụ phó tổng giám đốc công ty 17/09/2019
Công bố thông tin ký hợp đồng kiễm toán 2019 17/09/2019
Thông báo vế ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 05/12/2019

 

 

Thông báo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23/01/2018
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính cho năm 2018 12/03/2018
Thông Báo ngày đăng ký cuối cùng ĐHCĐ 2018 23/03/2018
Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm cho năm tài chính chuyển đổi từ ngày 1.1.2018 đến 31.3.2018 05/05/2018
Thông báo chốt danh sách trả cổ tức 2017 05/09/2018

 

 

Công bố TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử 28/02/2017
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính cho năm 2017 07/03/2017
Giải trình BCTC Công ty mẹ năm 2016 08/04/2017
Giải trình BCTC hợp nhất năm 2016 08/04/2017
Thông báo Đại hội đồng cổ đông năm 2017 14/04/2017
Công bố thông tin 30/06/2017
Thông báo chia cổ tức 2016 07/09/2017
Công bố thông tin thay đổi nhân sự 11/10/2017

 

Quyết định TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị Quyết Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc 15/01/2015
Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh 17/08/2015
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh thay đổi lần 18 01/02/2016
Thông báo hạn cuối đăng ký để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016 03/03/2016
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính 11/03/2016
Thông báo Đại hội đồng cổ đông năm 2016 28/03/2016
Công bố thông tin Đại hội Cổ đông thường niên 2016 09/04/2016
Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 13/05/2016
Công bố thông tin quyết định thuế 16/06/2016
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 24/06/2016
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 28/06/2016
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu 28/06/2016
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết 28/07/2016
Thông báo thay đổi giấy đăng ký kinh doanh 24/08/2016
Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu bổ sung 08/09/2016
Giải trình Báo cáo tài chính quý III năm 2016 20/10/2016
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 20/10/2016
Quyết định TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Công văn đại diện phần vốn của nhóm cổ đông 15/01/2015
Đề nghị chào mua công khai của CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất 15/01/2015
Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật cty CP Thực Phẩm Lâm Đồng 27/01/2015
Quyết định bổ nhiệm phó Tổng giám đốc 02/03/2015
Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2015 02/04/2015
Công thông tin ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phần. 02/04/2015
Nghị quyết Hội Đồng Quản trị ngày 06 tháng 04 năm 2015 06/04/2015
Đính chính thông tin đã công bố 13/04/2015
Thông báo Đại hội đồng cổ đông năm 2015 24/04/2015
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả Cổ tức 28/06/2015
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 15/06/2015
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2015 24/06/2015
Công bố thông tin thay đổi cổ phiếu lưu hành 31/07/2015
Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu 07/08/2015
Thông báo về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu 07/08/2015
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung 13/08/2015
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2015 14/08/2015
Thông báo ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung 15/08/2015
Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 17/08/2015
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2015 12/11/2015
Đấu thầu TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Danh sách vật tư đấu thầu 2014. 01/04/2014
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 24/01/2014
Thông báo bán đấu giá tài sản. 18/03/2014
Đấu giá xe tải HINO 18/03/2014
Đấu giá xe mazda 18/03/2014
Mẫu giấy xác nhận hoặc ủy quyền. 18/03/2014
Báo cáo phát hàng cổ phiếu để trả cổ tức 14/04/2014
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu. 29/04/2014
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu. 26/05/2014
Giấy Đăng ký niêm yết bổ sung 26/05/2014
Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23/08/2014
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin 03/10/2014
Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư công ty Vang Đà Lạt – Pháp 06/10/2014
Quyết định xử phạt chi cục thuế Tỉnh Lâm Đồng 10/11/2014
QUÝ III TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty 22/10/2013
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2013 04/11/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2013 04/11/2013