Công bố thông tin về giấy phép chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. 03/04/2023
Công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ 07/06/2023
Thông báo gia hạn họp Đại Cổ Đông Thường Niên năm 2023 09/06/2023
Danh Sách cổ đông lớn 6 tháng 2023 26/07/2023
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2023 02/08/2023
Chương trình họp ĐHCĐ 2023 02/08/2023
Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ năm 2023 02/08/2023
Giấy uỷ quyền họp ĐHCĐ năm 2023 02/08/2023
CBTT đơn từ nhiệm TVHĐQT 16/08/2023
Đơn từ nhiệm 16/08/2023
Danh sách Người nội bộ và Người liên quan 19/09/2023
Thông báo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên ban kiểm soát 18/01/2022
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước và sở GDCK Hà Nội
Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18/01/2022
Công bố thông tin cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2021 25/01/2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 19/04/2022
Công bố thông tin về giấy phép chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. 22/04/2022
Giấy phép đăng ký kinh doanh, lần thứ 24 ngày 30/03/2022 22/04/2022
Giấy phép đăng ký kinh doanh, lần thứ 25 ngày 13/06/2022 14/06/2022
Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 25/07/2022
Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 29/07/2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 04/08/2022
Thông báo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 11/06/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 09/08/2021
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 08/09/2021
Công bố thông tin về quyết định thuế 17/11/2021
Thông báo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Công bố thông tin cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019 22/01/2020
Nghị quyết về việc gia hạn tổ chức đại hội cổ đông 06/06/2020
Công bố thông tin gia hạn đại hội cổ đông 2020 29/06/2020
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính cho năm 2020 02/07/2020
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh thay đổi lần 22 21/07/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 11/08/2020

 

Thông báo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 14/06/2019
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 TẢI VỀ 14/06/2019
1. Chương trình họp
2. Quy chế làm việc
3. Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu
4.Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
5.Quy chế bầu cử
Mẫu đơn đề cử, ứng cử
Mẫu sơ yếu lý lịch
6. Báo cáo HĐQT
7. Báo cáo BKS
8. Tờ trình của HĐQT
9. Dự thảo Nghị quyết
10. Mẫu phiếu biểu quyết
11. Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS
12. Mẫu SYLL ứng viên Thành viên HĐQT, BKS
Thông báo tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 12/07/2019
Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 12/07/2019
Giấy ủy quyền ĐHCĐ thường niên 2019 12/07/2019
Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm HĐQT – BKS 22/07/2019
Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS 25/07/2019
Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT 25/07/2019
Bảng cung cấp thông tin – Phạm Thu Hiền 02/08/2019
Biên bản họp ban kiểm soát công ty CPTP Lâm Đồng 02/08/2019
Bảng cung cấp thông tin TBKS 2019 02/08/2019
Công bố thông tin Bà Doãn Thị Thu Hương thôi giữ vụ phó tổng giám đốc công ty 17/09/2019
Công bố thông tin ký hợp đồng kiễm toán 2019 17/09/2019
Thông báo vế ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 05/12/2019

 

 

Thông báo TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23/01/2018
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính cho năm 2018 12/03/2018
Thông Báo ngày đăng ký cuối cùng ĐHCĐ 2018 23/03/2018
Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm cho năm tài chính chuyển đổi từ ngày 1.1.2018 đến 31.3.2018 05/05/2018
Thông báo chốt danh sách trả cổ tức 2017 05/09/2018

 

 

Công bố TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử 28/02/2017
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính cho năm 2017 07/03/2017
Giải trình BCTC Công ty mẹ năm 2016 08/04/2017
Giải trình BCTC hợp nhất năm 2016 08/04/2017
Thông báo Đại hội đồng cổ đông năm 2017 14/04/2017
Công bố thông tin 30/06/2017
Thông báo chia cổ tức 2016 07/09/2017
Công bố thông tin thay đổi nhân sự 11/10/2017

 

Quyết định TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Nghị Quyết Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc 15/01/2015
Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh 17/08/2015
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh thay đổi lần 18 01/02/2016
Thông báo hạn cuối đăng ký để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016 03/03/2016
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính 11/03/2016
Thông báo Đại hội đồng cổ đông năm 2016 28/03/2016
Công bố thông tin Đại hội Cổ đông thường niên 2016 09/04/2016
Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 13/05/2016
Công bố thông tin quyết định thuế 16/06/2016
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 24/06/2016
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 28/06/2016
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu 28/06/2016
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết 28/07/2016
Thông báo thay đổi giấy đăng ký kinh doanh 24/08/2016
Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu bổ sung 08/09/2016
Giải trình Báo cáo tài chính quý III năm 2016 20/10/2016
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 20/10/2016
Quyết định TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Công văn đại diện phần vốn của nhóm cổ đông 15/01/2015
Đề nghị chào mua công khai của CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất 15/01/2015
Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật cty CP Thực Phẩm Lâm Đồng 27/01/2015
Quyết định bổ nhiệm phó Tổng giám đốc 02/03/2015
Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2015 02/04/2015
Công thông tin ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phần. 02/04/2015
Nghị quyết Hội Đồng Quản trị ngày 06 tháng 04 năm 2015 06/04/2015
Đính chính thông tin đã công bố 13/04/2015
Thông báo Đại hội đồng cổ đông năm 2015 24/04/2015
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả Cổ tức 28/06/2015
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 15/06/2015
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2015 24/06/2015
Công bố thông tin thay đổi cổ phiếu lưu hành 31/07/2015
Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu 07/08/2015
Thông báo về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu 07/08/2015
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung 13/08/2015
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2015 14/08/2015
Thông báo ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung 15/08/2015
Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 17/08/2015
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2015 12/11/2015
Đấu thầu TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Danh sách vật tư đấu thầu 2014. 01/04/2014
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 24/01/2014
Thông báo bán đấu giá tài sản. 18/03/2014
Đấu giá xe tải HINO 18/03/2014
Đấu giá xe mazda 18/03/2014
Mẫu giấy xác nhận hoặc ủy quyền. 18/03/2014
Báo cáo phát hàng cổ phiếu để trả cổ tức 14/04/2014
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu. 29/04/2014
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu. 26/05/2014
Giấy Đăng ký niêm yết bổ sung 26/05/2014
Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23/08/2014
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin 03/10/2014
Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư công ty Vang Đà Lạt – Pháp 06/10/2014
Quyết định xử phạt chi cục thuế Tỉnh Lâm Đồng 10/11/2014
QUÝ III TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty 22/10/2013
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2013 04/11/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2013 04/11/2013