Quý I TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo tài chính hợp nhất – 2023 29/06/2023
Báo cáo tài chính riêng – 2023 29/06/2023
Giải trình lợi nhuận sau thuế  – 2023 29/06/2023
Giải trình lợi nhuận sau thuế riêng  – 2023 29/06/2023
Quý I TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I – 2022 30/07/2022
Báo cáo tài chính quý I – 2022 30/07/2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I – 2022 30/07/2022
Quý II TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II – 2022 26/10/2022
Báo cáo tài chính quý II – 2022 26/10/2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II – 2022 26/10/2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC riêng 2021 30/06/2022

 

Giữa niên độ TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC soát xét riêng 6 tháng năm 2022 30/11/2022
Báo cáo tài chính giữa niên độ 30/11/2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC soát xét hợp nhất 6 tháng năm 2022 30/11/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 30/11/2022

 

Quý III TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III – 2022 30/01/2023
Báo cáo tài chính quý III – 2022 30/01/2023
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý III – 2022 30/01/2023
Công bố thông tin BCTC quý III – 2022 30/01/2023

 

Quý IV TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV 2022 27/04/2023
Báo cáo tài chính riêng quý IV 2022 27/04/2023
Công bố thông tin BCTC quý IV 2022 27/04/2023
Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2022 27/04/2023
Quý I TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I – 2021 27/07/2021
Báo cáo tài chính quý I – 2021 27/07/2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I – 2021 27/07/2021
Quý II TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II – 2021 30/10/2021
Báo cáo tài chính quý II – 2021 30/10/2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II – 2021 30/10/2021
Quý III TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III – 2021 26/01/2022
Báo cáo tài chính quý III – 2021 26/01/2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý III – 2021 26/01/2022
Quý IV TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV – 2021 28/04/2022
Báo cáo tài chính quý IV – 2021 28/04/2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV – 2021 28/04/2022
BCTC riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 30/06/2022
BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 30/06/2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế, BCTC hợp nhất kiểm toán – 2021 30/06/2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế, BCTC riêng – 2021 30/06/2022
Quý I TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I – 2020 24/07/2020
Báo cáo tài chính quý I – 2020 24/07/2020
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I – 2020 24/07/2020
Quý II TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo tài chính quý III -2020 30/01/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III – 2020 30/01/2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý III – 2020 30/01/2021
Quý IV TẢI VỀ NGÀY ĐĂNG
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV -2020 27/04/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV – 2020 27/04/2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV – 2020 27/04/2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế, BCTC riêng – 2020 25/06/2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế, BCTC hợp nhất kiểm toán – 2020 25/06/2021
BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021 25/06/2021
BCTC riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021 25/06/2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I – 2019 26/07/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I – 2019 26/07/2019
Báo cáo tài chính quý I – 2019 26/07/2019
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II – 2019 25/10/2019
Báo cáo tài chính quý II – 2019 28/10/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II – 2019 28/10/2019
Giải trình lợi nhuận sau thuế hợp nhất so 6 tháng cùng kỳ 05/12/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III – 2019 22/01/2020
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 2019 22/01/2020
Báo cáo tài chính quý III – 2019 22/01/2020
Giải trình lợi nhuận hợp nhất Báo Cáo Tài Chính 9 tháng – 2019 23/01/2020
Báo cáo tài chính quý IV 2019 (công ty mẹ) 27/04/2020
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2019 27/04/2020
Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 – Riêng 30/06/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 30/06/2020
Giải trình báo cáo tài chính sau kiểm toán 2019 – hợp nhất 30/06/2020
Giải trình báo cáo tài chính sau kiểm toán 2019 – Riêng 30/06/2020

 

Báo cáo tài chính công ty quý I năm 2018 26/04/2018
Báo cáo tài chính công ty hợp nhất quý I năm 2018 28/04/2018
Báo cáo tài chính công ty quý II năm 2018 28/07/2018
Báo cáo tài chính công ty hợp nhất quý II năm 2018 27/07/2018
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2018 27/07/2018
Giải trình chậm BCTT BCQT 6 tháng. 31/08/2018
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 30/10/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018 30/10/2018
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II năm 2018 30/10/2018
Công bố thông tin về quyết định thuế 21/12/2018
Báo cáo tài chính quý III năm 2018 28/01/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 28/01/2019
Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2018 02/07/2019
Giải trình lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 02/07/2019
Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2018 02/07/2019
Báo cáo thường niên 2018 22/07/2019
Báo cáo tài chính công ty quý III năm 2017 26/10/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2017 26/10/2017
Giải trình Báo cáo tài chính quý III năm 2017 26/10/2017
Thông tin kết quả kiễm tra thuế 2016 03/01/2018
Báo cáo tài chính công ty quý IV năm 2017 30/01/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017 30/01/2018

 

 

Báo cáo tài chính quý I năm 2016 25/04/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2016 25/04/2016
Báo cáo tài chính quý II năm 2016 29/07/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2016 29/07/2016
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II so quý II năm 2015 29/07/2016
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II 29/07/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm đã soát xét 2016 27/08/2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã soát xét 2016 27/08/2016
Giải trình BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 27/08/2016
Giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2016 27/08/2016
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 20/10/2016
Báo cáo tài chính quý III năm 2016 25/10/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 25/10/2016
Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất quý IV năm 2016 20/01/2017
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 24/01/2017
Giải trình Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 20/01/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016 24/01/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 05/04/2017
Báo cáo tài chính công ty đã kiểm toán năm 2016 05/04/2017
Giải trình BCTC Công ty mẹ năm 2016 05/04/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2015 06/05/2015
Báo cáo tài chính quý II năm 2015 14/08/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2015 14/08/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ 01/01/2015 đến 30/06/2015 29/08/2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 29/08/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2015 11/11/2015
Báo cáo tài chính quý III năm 2015 12/11/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015 05/02/2016
Báo cáo tài chính quý IV/2015 05/02/2016
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2015 21/03/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 29/03/2016
Báo cáo tài chính Quý I năm 2014. 19/04/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014. 21/04/2014
Báo cáo tài chính quý II 2014 12/08/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II 2014 12/08/2014
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2014 22/08/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 22/08/2014
Công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2014 27/08/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2014 25/10/2014
Báo cáo tài chính quý III năm 2014 25/10/2014
 Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2014 28/10/2014
Báo cáo tài chính quý IV năm 2014 12/02/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2014 12/02/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 25/03/2015

 

 

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II 2013 28/08/2013
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II 2013 05/09/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2013 04/11/2013
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2013 04/11/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2013 12/02/2014
Báo cáo tài chính quý IV 2013 12/02/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013. 27/02/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (Kiểm toán) 27/03/2014
Báo cáo tài chính công ty mẹ 27/03/2014