Hotline: 18006081
Email: info@ladofoods.vn
Ngôn ngữ:
banner-contact-bg
Về tập đoàn Ladofoods
Báo cáo quản trị – Báo cáo thường niên
13/11/2018
Năm 2019 22/07/2019 Báo cáo thường niên 2018 Download 26/01/2019 Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 Download Năm 2018 17/08/2018 Báo cáo quản trị công ty...
chi tiết
Điều lệ và quy chế quản trị công ty
13/11/2018
Năm 2018 28/04/2018 Quy chế nội bộ về quản trị công ty Download 28/04/2018 Điều lệ công ty CPTP Lâm Đồng Download   Năm 2015 15/07/2015 Điều lệ công ty Cổ phần...
chi tiết
Thông báo cổ đông
13/11/2018
Năm 2019 02/08/2019 Biên bản bầu trưởng ban kiểm soát 2019 Download Bảng cung cấp thông tin – Phạm Thị Thu Hiền Download Bảng cung cấp thông tin – Mai Thị Thương...
chi tiết
Đại hội đồng cổ đông
13/11/2018
Năm 2019 12/08/2019 Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Download 29/07/2019 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 Download 29/07/2019 Nghị...
chi tiết
Hội đồng quản trị
13/11/2018
Năm 2019 14/06/2019 Quyết định triễn khai tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Download Năm 2018 19/12/2018 NQHĐQT- Kết quản sản xuất-kinh doanh 6 tháng 2018....
chi tiết
Thông tin tài chính
13/11/2018
Năm 2019   26/07/2019 Báo cáo tài chính quý I năm 2019 Download Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2019 Download Giải trình lợi nhuận quý I năm 2019...
chi tiết