Hotline: 18006081
Email: info@ladofoods.vn
Ngôn ngữ:
banner-contact-bg
Về tập đoàn Ladofoods
Báo cáo quản trị – Báo cáo thường niên
13/11/2018
Năm 2019 26/01/2019 Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 Download Năm 2018 17/08/2018 Báo cáo quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2018...
chi tiết
Điều lệ và quy chế quản trị công ty
13/11/2018
Năm 2018 28/04/2018 Quy chế nội bộ về quản trị công ty Download 28/04/2018 Điều lệ công ty CPTP Lâm Đồng Download   Năm 2015 15/07/2015 Điều lệ công ty Cổ phần...
chi tiết
Thông báo cổ đông
13/11/2018
Năm 2019 14/06/2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Download Năm 2018 05/09/2018 Thông báo...
chi tiết
Đại hội đồng cổ đông
13/11/2018
Năm 2018 28/04/2018 Biên bản Đại hội cổ đông 2018 Download 28/04/2018 Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông 2018 Download 28/04/2018 Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 Download 28/04/2018 Hình...
chi tiết
Hội đồng quản trị
13/11/2018
Năm 2019 14/06/2019 Quyết định triễn khai tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Download Năm 2018 19/12/2018 NQHĐQT- Kết quản sản xuất-kinh doanh 6 tháng 2018....
chi tiết
Thông tin tài chính
13/11/2018
Năm 2019 28/01/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 Download 28/01/2019 Báo cáo tài chính quý III năm 2018 Download Năm 2018 21/12/2018 Công bố thông tin về...
chi tiết