31 10/2018

Công ty TNHH Ladora Farm Ninh Thuận

Công ty TNHH Ladora Farm Ninh Thuận đặt tại Xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, lĩnh vực hoạt động là Nông sản ( trồng nho).