29 10/2018

Hầm Vang Đà Lạt

Địa điểm: Điểm công nghiệp Phát Chi, Xã Trạm Hành, TP. Đà lạt