15 01/2015

Đề nghị chào mua công khai của CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất

Ngày 13/01/2015, Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đã nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất với nội dung cụ thể như sau: