27 04/2015

Tài liệu báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng trân trọng kính gửi đến quý cổ đông tài liệu báo cáo về đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Vui lòng tải về theo các đường link bên dưới.

1. Chương trình đại hội cổ đông năm 2015
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2015
3. Quy chế biểu quyết – kiểm phiếu năm 2015
4. Quy chế bầu bổ sung HĐQT – BKS
5. Mẫu đơn ứng cử – đề cử Thành viên HĐQT – BKS
6. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT – BKS
7. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2014 và kế hoạch SXKD 2015
8. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014
9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch KD 2015
10. Tờ trình thông qua đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu
11. Tờ trình thông qua đầu tư mở rộng Nhà máy rượu vang tại Đà Lạt
12. Tờ trình chấp thuận Công ty ELMICH tăng sở hữu lên 51%
13. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ
14. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cp TP lâm Đồng
15. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
16. Mẫu phiếu biểu quyết
17. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015
18. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
19. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015
20. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014
21. Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT