19 01/2015

VDL – CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

Công ty Cổ phần Elmich thực hiện đầu tư vào Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã cổ phiếu: VDL) từ năm 2012 và đã hỗ trợ VDL phát triển vùng nguyên liệu, cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như hỗ trợ phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, Công ty Cổ phần Elmich cam kết gắn bó lợi ích lâu dài, cùng đồng hành vì sự phát triển bền vững của VDL.
Hiện tại, Công ty Cổ phần Elmich là cổ đông lớn, nắm giữ trên 51% cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng. Căn cứ theo chuẩn mực kế toán số 25 Báo cáo tài chính hợp nhất và khoản đầu tư vào Công ty con thì Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng là công ty con của Công ty Cổ phần Elmich.