26 01/2015

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thông qua nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.