27 01/2015

Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật công ty CP Thực Phẩm Lâm Đồng

Ngày 27 tháng 01 năm 2015, công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đã được Sở kế hoạch Đầu tư cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.