26 03/2016

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

LINK TẢI TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016